Zobrazit vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bigle s.r.o., IČ 08329109, se sídlem Vrchlického 1243/17, 41501 Teplice

1. Definice pojmů

Aby naše Všeobecné obchodní podmínky nebyly příliš složité a byly přehlednější, vymysleli jsme zkratky, které jejich text zjednoduší, a to s následujícím významem:

1.1. Aplikace – webová stránka dostupná na adrese www.bigle.cz;

1.2. Datové úložiště – místo v naší síti, kde ukládáme všechny potřebné soubory, Vaše Osobní údaje a Ostatní informace, co nám poskytnete;

1.3. Jiné smluvní ujednání – představuje zvláštní smlouvu, kterou s námi můžete uzavřít v souvislosti s využíváním našich Služeb; 

1.4. Kontaktní email – emailová adresa, kterou nám poskytnete a my Vám na ní budeme psát, když budeme mít pro Vás cokoliv důležitého;

1.5. Neveřejná část Aplikace – část Aplikace, které je přístupná jen konkrétnímu Zákazníkovi a ostatní do ní nemají přístup;

1.6. Neregistrovaný uživatel – návštěvník naší Aplikace, který se u nás dosud nezaregistroval;

1.7. NOZ – zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.8. Osobní údaje – veškeré informace o Vás jako fyzické osobě, které Vás buď samy o sobě nebo ve spojení s jinými dokáží přesně identifikovat. Jedná se například o jméno, příjmení, bydliště, Vaše fotografie, emaily, tel. kontakt, lokační údaje, síťový identifikátor a jiné;

1.9. Ostatní informace – veškeré informace, které nám poskytnete s výjimkou Vašich Osobních údajů;

1.10. Přístupové údaje – Přihlašovací jméno a heslo, které Vám přidělíme;

1.11. Služba – služba nebo funkce Aplikace, kterou Vám budeme za stanovených podmínek poskytovat;

1.12. Smlouva o správě – Smlouva, kterou s námi musíte uzavřít, pokud chcete abychom spravovali Vaši nemovitost;

1.13. Smluvní strany – Naše Společnost a Vy;

1.14. Souhlas – souhlas, který potřebujeme, abychom Vám mohli poskytovat naše Služby;

1.15. Smlouva – Smlouva, kterou s námi uzavřete při registraci Zákaznického účtu;

1.16. Společnost – společnost Bigle s.r.o., IČ 08329109, se sídlem Vrchlického 1243/17, 41501 Teplice;

1.17. Zákaznický účet – Váš uživatelský účet v naší Aplikaci;

1.18. Zákazník – Vy, pokud si u nás vytvoříte Zákaznický účet;

1.19. Záloha na Služby – finanční částka (záloha), kterou nám uhradíte a následně si za ní budete moci hradit naše zpoplatněné Služby;

1.20. Zásady ochrany osobních údajů – zásady, které dodržujeme abychom chránili Vaše Osobní údaje a které jsme zveřejnili na internetových stránkách www.bigle.cz.

2. Jak těmto Všeobecným obchodním podmínkám rozumět

2.1 Následující Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou s námi uzavřete a musíte je dodržovat.

2.2 Pokud se při registraci v určitých otázkách společně dohodneme na něčem jiném, než je uvedeno zde, platí to, co jsme si spolu dohodli při registraci.

2.3 Pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách odkazujeme na číslem označený odstavec, pak se jedná o odstavec článku, kde se tento odkaz nachází.

2.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky můžeme měnit vzájemnou dohodou nebo jednostranným oznámením, které Vám předem zašleme na Váš Kontaktní email. 

2.6 Pokud se tyto Všeobecné obchodní podmínky dostanou do rozporu se zákonem, zákon má vždy přednost.

3. Smlouva, její uzavření a platnost

3.1 Platnou Smlouvu spolu uzavřeme, pokud

a) vyplníte registrační formulář umístěný na stránce www.bigle.cz, prohlásíte, že jste si Všeobecné obchodní podmínky pročetli a rozumíte jim, poskytnete nám Souhlas s užitím Vašich Osobních údajů, splníte všechny ostatní podmínky nutné k uzavření Smlouvy uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a kliknete na registrační tlačítko; nebo

b) se registrujete přes účet aplikace Facebook či Google prostřednictvím registračního tlačítka, doplníte chybějící registrační údaje, prohlásíte, že jste si Všeobecné obchodní podmínky pročetli a rozumíte jim, poskytnete nám Souhlas s užitím Vašich Osobních údajů, a splníte všechny ostatní podmínky nutné k uzavření Smlouvy uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách; nebo

c) se spolu dohodneme, že Smlouvu uzavřeme jiným způsobem.

3.2 Pokud nenabízíte svoji nemovitost k pronájmu, musí Vám být v době uzavření Smlouvy alespoň 15 let, jinak je Smlouva neplatná. Pokud ale chcete nabízet svoji nemovitost k pronájmu, musí Vám být v době uzavření Smlouvy alespoň 18 let, jinak je Smlouva neplatná.

3.3 Pokud jsme se před uzavřením Smlouvy na čemkoliv dohodli, platí počínaje Vaší registrací pouze to, co je ve Smlouvě a jejích součástech.

3.4 Součástí uzavřené Smlouvy jsou vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek rovněž Souhlas, který jste nám poskytli a Zásady ochrany osobních údajů, popřípadě Jiná smluvní ujednání.

4. Popis Aplikace

4.1 Naše Aplikace je místo, ve kterém propojujeme vlastníky nemovitostí se zájemci o jejich střednědobý a dlouhodobý pronájem či prodej. Navíc Vám naše Aplikace dokáže zprostředkovat spoustu dalších užitečných Služeb, které jsou s prodejem, nájmem a správou nemovitostí obvykle spojeny. Mezi další funkce naší Aplikace tak zejména patří:

a) sdílení informací o Vašich nemovitostech, včetně galerie fotografií – vytváříme sociální síť pronajímatelů a nájemců nemovitostí;

b) automatizovaná tvorba smluv a jejich správa;

c) kvalifikovaný odhad ceny nemovitosti, případně odhad vývoje nájemného či obsazenosti dané nemovitosti;

d) přehledná správa Vašich nemovitostí a jejich právních vztahů;

4.2 Přestože bychom rádi, aby naši Aplikaci využívalo, co nejvíce uživatelů, nedokážeme Vám zaručit, že prostřednictvím naší Aplikace naleznete řešení Vaší poptávky či zájemce pro Vaši nabídku. 

5. Služby a podmínky jejich užívání

5.1 Po dobu Vaší registrace Vám umožníme využívat Služby naší Aplikace za podmínek, na kterých jsme se dohodli ve Smlouvě. Neregistrovaným uživatelům umožňujeme využít Aplikaci pouze v omezené míře, jejíž rozsah stanovujeme sami.

5.2 Pokud naši Službu využijete, automaticky tím akceptujete její stanovenou cenu a další podmínky, které jsme Vám před jejím využitím prezentovali a Vy jste je akceptovali. Využitím Služby se zároveň zavazujete, že Službu budete využívat výhradně v souladu se Smlouvou a jejími součástmi. 

5.3 Cenu Služeb, její rozsah a další podmínky můžeme měnit jednostranným oznámením, které Vám pošleme na Váš Kontaktní email, vždy nejméně 15 dní před plánovaným okamžikem změny.

5.4 Uzavřením Smlouvy současně berete na vědomí a akceptujete, že ohledně nemovitostí neposkytujeme profesionální rady či informace ve smyslu § 2950 NOZ.

5.5 U některých Služeb po Vás budeme chtít, abyste s námi uzavřeli zvláštní smlouvu, jinak Vám je nebudeme moci poskytnout. Mezi takové Služby patří například Smlouva o správě nemovitosti nebo Smlouva o nájmu nemovitosti. Kdy je takovou smlouvu třeba s námi uzavřít, rozhodujeme výhradně my.

5.6 Při použití našich Služeb, na základě kterých Vám budeme poskytovat informace či rady (zejména informace týkající se odhadu potenciálního pronájmu a jeho ceny, případně hodnoty nemovitosti), mějte vždy na paměti, že se jedná o analýzu provedenou na základě dat, jejichž platnost neumíme vždy stoprocentně ověřit a tak se může stát, že analýza bude díky chybám v těchto datech nepřesná. Přestože věříme v maximální přesnost našich analýz, nikdy se na naše rady nespoléhejte jako na jediný zdroj informací a nepoužívejte je bez výhrad. Informace a rady, které Vám dáme, se vždy snažte ověřit z vícero zdrojů. 

5.7 Za Služby nám můžete platit tak, že si svůj účet nabijete zaplacením Zálohy na Služby a my Vám cenu Služby následně z této zálohy strhneme nebo nám za Službu zaplatíte při objednávce Služby. Službu Vám poskytneme vždy teprve tehdy, až budeme mít peníze za její využití na svém bankovním účtu.

5.8 Pokud se opozdíte s jakoukoliv platbou, vyhrazujeme si právo užívání naší Aplikace jakkoliv omezit, a to až do doby, kdy nám zaplatíte. 

6. Vaše práva a povinnosti

6.1 Máte právo využívat naší Aplikaci výhradně v souladu s jejím určením uvedeným v čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek a v souladu se zákony platnými na území České republiky.

6.2 Při využívání Aplikace jste povinen nám poskytnout vždy pravdivé, přesné a úplné informace tak, aby nemohlo dojít k poškození práv třetích osob. 

6.3 Nejste oprávněn zveřejňovat informace či soubory týkající se jiných osob nebo věcí, pakliže k tomu nemáte povolení či oprávnění. Zveřejněním jakýchkoliv informací či souborů nesmíte porušit či ohrozit práva třetích osob chráněná zákony či Ústavou České republiky.

6.4 Jste povinen chránit své Přístupové údaje k Zákaznickému účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetím osobám. Pokud se tak stane, odpovídáte v plném rozsahu za to, co tyto osoby pod Vaším Zákaznickým účtem učiní.

6.5 V případě, že cokoliv z výše uvedeného porušíte, musíte to ihned napravit a neprodleně nás o tom informovat na náš kontaktní email.  

7. Právo Společnosti na zásah při porušení smluvní nebo právní povinnosti

7.1 Fotografie, datové soubory nebo informace, které nám poskytnete a které porušují Smlouvu nebo platné právní normy platné na území České republiky, můžeme bez dalšího ihned smazat či jejich obsah znepřístupnit. Za jejich smazání či znepřístupnění Vám však nepřísluší jakákoliv náhrada. 

8. Dostupnost a funkčnost Služeb a Aplikace

8.1 Přestože děláme, co je v našich silách, abychom Vám dodali bezchybnou Aplikaci, nemůžeme Vám zaručit, že naše Aplikace bude vždy dostupná bez jakéhokoliv výpadku. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za nedostupnost či špatnou funkci Aplikace nebo jednotlivých Služeb danou technickými problémy, programátorskou chybou či Vyšší mocí.

9. Odpovědnost Společnosti za škodu

9.1 Odpovídáme jen za škodu, kterou Vám způsobíme výhradně porušením našich smluvních povinností uvedených ve Smlouvě, pokud jsme takové porušení nenapravili v přiměřené době po Vašem upozornění. 

9.2 Neodpovídáme však za škodu pokud:

a) škoda byla způsobena zaměstnancem Společnosti nebo spolupracující třetí osobou jako následek jednání, které mělo povahu trestného činu nebo přestupku; nebo

b) škoda byla způsobena z části jednáním Zákazníka nebo osob vykonávajících jeho vůli; nebo

c) škoda byla způsobena následkem jednání třetích osob nebo takové jednání bylo prvotní příčinou vzniku škody; nebo

d) škoda byla způsobena okolnostmi, které nemohla Společnost při vynaložení odborné péče předvídat ani jim zabránit.

9.3 V žádném případě neodpovídáme za Vaše podnikatelské riziko spojené s Vaší podnikatelskou nebo obdobnou činností.

9.4 Rovněž v žádném případě neodpovídáme za nemateriální újmu, která Vám může následkem škodního jednání nebo třetím osobám vzniknout. Neodpovídáme za jakékoliv Vaše nepřímé nebo následné škody nebo Váš ušlý zisk.

9.5 Když Vám škodu způsobíme, nahradíme Vám ji ve výši skutečné škody, kterou jste utrpěli. 

10. Vaše odpovědnost za škodu

10.1 Za škodu, kterou jste nám způsobil porušením Smlouvy nebo zákona odpovídáte v celém jejím rozsahu. 

10.2 Škodu jste nám povinen nahradit v rozsahu, kterou určíme na základě zjištěných škod. 

10.3 Pokud se nedohodneme jinak, jste odpovědný rovněž za škodu, kterou nám způsobí někdo jiný, pokud mu toto jednání umožníte svým jednáním nebo opomenutím. V takovém případě odpovídáte jako byste nám škodu způsobil sám. 

11. Započtení

11.1 Pokud nám něco dlužíte, máme bez Vašeho souhlasu právo započíst si Váš dluh vůči nám proti Vaší pohledávce. 

12. Vyšší moc

12.1 Jakákoliv okolnost vylučující odpovědnost („Vyšší moc“) jako je např. požár, exploze, přírodní katastrofy, záplavy, sucha, přerušení dodávky elektrické energie, výpadek datových center, výpadek Datového úložiště, stávka, zastavení provozu zaměstnanci, válka, politický neklid, teroristický čin, nařízení vlády nebo jiná překážka mimo naší kontrolu, která oslabí, prodlouží nebo zabrání splnění Smlouvy, nás zbavuje odpovědnosti za plnění povinností k plnění dle Smlouvy na dobu, po kterou tato Vyšší moc trvá. 

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1 Od Smlouvy můžete odstoupit kdykoliv s okamžitou účinností bez uvedení důvodu postupem, jež je popsán v Aplikaci, popřípadě v Zákaznickém účtu.

13.2 Naše Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že porušíte uzavřenou Smlouvu, tak, že Vám na Kontaktní email pošleme oznámení o odstoupení. V případě odstoupení můžeme bez náhrady ihned odstranit z Aplikace Váš Zákaznický účet včetně všech jeho součástí a připojených datových souborů a informací.

13.3 Pokud jedna ze stran odstoupí od Smlouvy, budeme nakládat s Vašimi Osobními údaji v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou, Souhlasem a Zásadami ochrany osobních údajů.

13.4 V případě ukončení Smlouvy Vám během 30ti kalendářních dní vrátíme veškeré nespotřebované Zálohy na služby, které jste nám zaplatil, a to na účet ze kterého byly tyto platby odeslány.

13.5 Pokud Váš bankovní účet dle čl. 13.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek neexistuje, počkáme až nám sdělíte bankovní účet nový a teprve poté jsme povinni Vám tyto finanční částky vrátit. 

14. Ochrana osobních údajů Zákazníka a třetích osob

14.1 Tímto se zavazujeme, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete budeme uchovávat a nakládat s nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

14.3 Bližší informace o způsobu uchovávání a nakládání s osobními údaji a informace o Vašich právech naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů v Aplikaci a Souhlasu.

15. Podmínky užití Ostatních informací

15.1 Co se týče Ostatních informací, které nám poskytnete (například informace o nemovitostech, které neobsahují Osobní údaje), stávají se tyto Ostatní informace okamžikem jejich poskytnutí veřejnými a majetkem Společnosti s tím, že jsme oprávněni tyto informace bez náhrady používat k provozu naší podnikatelské činnosti. To samé platí i o Ostatních informacích, které získáme úpravou Osobních údajů (například tím, že je anonymizujeme nebo jejich část smažeme, aby Vás na jejich základě nebylo možno žádným způsobem identifikovat).

16. Doručování

16.1 Cokoliv, co Vám budeme chtít sdělit, Vám zašleme na Váš Kontaktní email nebo pomocí zpráv uložených ve Vašem Zákaznickém účtu.

17. Rozhodné právo a řešení sporů

17.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, Smlouva a všechny ostatní právní vztahy mezi Společností a Vámi se řídí právem České republiky, zejména pak ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

17.2 Všechny spory vyplývající ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

18. Srozumění s textem Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy a počátek jejich platnosti

18.1. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že těmto Všeobecným obchodním podmínkám, jakož i Smlouvě samotné a všem jejím součástem jste porozuměl v plném rozsahu.

18.2 Před uzavřením Smlouvy se nás můžete na cokoliv zeptat prostřednictvím emailové adresy info@bigle.cz a my Vám na Vaše dotazy rádi odpovíme. Pokud si nejste jistý, že všem ustanovením Smlouvy a jejich součástí opravdu rozumíte, Smlouvu s námi v žádném případě neuzavírejte. Pakliže od Vás žádný dotaz před uzavřením Smlouvy neobdržíme, budeme předpokládat, že jste všem smluvním ustanovením porozuměl.

18.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.3.2020 a platí do odvolání.

Zveřejněno: 02.08.2019