Show search

Consent to the processing of personal data

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) uděluji společnosti Bigle s.r.o., IČ 08329109, se sídlem Vrchlického 1243/17, Teplice 41501, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 43894 (dále jen „Správce“) souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to se zpracováním následujících osobních údajů:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. bydliště
 4. číslo bankovního účtu
 5. email
 6. přihlašovací heslo
 7. tel. číslo
 8. údaje o vlastněných nemovitých věcech
 9. údaje o přijatém nebo uhrazeném nájemném
 10. údaj o zakoupených službách či produktech nabízených aplikací Bigle.cz
 11. stav věrnostních bodů
 12. IP adresa
 13. MAC adresa
 14. datum registrace
 15. datum přihlášení
 16. název poskytovatele internetových služeb
 17. údaj o úvěrovém zatížení, kredibilitě a úvěrovém scoringu získaný z databáze třetích stran
 18. údaj o existenci exekučních řízení dle údajů Centrální evidence exekucí
 19. údaj o existenci insolvenčních řízení dle údajů insolvenčního rejstříku

Souhlasím s tím, aby tyto osobní údaje byly Správcem zpracovávány za účelem:

 1. plnění povinností vyplývajících z obchodních podmínek serveru www.bigle.cz a uzavřené smlouvy; a
 2. měření návštěvnosti, uživatelského chování na webu www.bigle.cz a jeho vyhodnocování na základě informací uložených v souborech Cookies; a
 3. provoz systémů hodnocení provozu a obsahu na serveru www.bigle.cz; a
 4. vyřízení oznámení o ilegálním obsahu nacházejícím se na úložišti serveru www.bigle.cz, a
 5. profilace uživatelů; a
 6. vedení věrnostního systému společnosti Bigle s.r.o.; a
 7. plnění zákonem uložených povinností, zejména dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Tento souhlas je výslovný, dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Souhlasím rovněž s tím, že mé osobní údaje budou dále zpracovány těmito dalšími zpracovateli, kterými jsou právní zástupci správce, účetní správce, auditoři správce, poskytovateli hostingových služeb správce (společnost Hetzner Online GmbH, se sídlem Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německá spolková republika) a dodavatelům některých služeb, jež jsou poskytovány či zprostředkovány společností Bigle s.r.o.

V případě, že využiji služby zajištění financování nebo jiných finančních služeb inzerovaných v aplikaci Bigle.cz souhlasím s tím, aby za tímto účelem byly veškeré potřebné osobní údaje předány společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s., IČ 242 60 444, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.

V případě, že využiji služby personalizované přípravy smluvních dokumentů nebo služby advokátní úschovy inzerovaných v aplikaci Bigle.cz souhlasím s tím, aby za tímto účelem byly veškeré potřebné osobní údaje předány Mgr. Martinu Sobkovi, advokátu se sídlem U Císařských lázní 368/7, Teplice 41501.

Tento souhlas uděluji na celou dobu registrace mého uživatelského účtu na serveru www.bigle.cz.

Poučení o právech subjektu údajů:

Jako subjekt údajů máte ve vztahu k poskytnutým osobním údajům následující práva:

 1. právo na informace o osobních údajích (čl. 13 a 14 GDPR)
 2. právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 3. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 4. právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 5. právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
 6. právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
 7. právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
 8. právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR),
 9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

Všechna výše uvedená práva lze uplatnit buď v písemné podobě poštou oznámením odeslaným na adresu Vrchlického 1243/17, Teplice 41501 nebo emailem na emailovou adresu info@bigle.cz.

Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Správcem podléhá jeho interním bezpečnostním předpisům a řídí se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Bigle s.r.o.

Poskytnutím tohoto souhlasu stvrzujete, že jste se jako uživatel seznámil a plně porozuměl Obecným zásadám ochrany osobních údajů v aplikaci Bigle.cz.

Published: 17.09.2019